Japanese cars2004 Honda Civic Type-R (EP3, UK version)2001 TZ-XEE90Right-hand drive cars2004 Honda Civic Type-R (EP3, UK version)2001 TZ-XEE90CommunityRecent blog posts